Senest opdateret 07.01.2023

  1. Betingelser for brug af købermægler.com

1.1 Ved at benytte Købermægler.com accepterer du nærværende betingelser for brugen heraf.

  1. Sådan fungerer Købermægler.com

2.1 Købermægler.com sætter brugere i forbindelse med udvalgte ejendomsmæglere og køberrådgivere (herefter ”serviceydere”) og er gratis at benytte for brugerne.

2.2 Som bruger oplyser du via Købermægler.com’s formularer dine behov, hvorefter du vil modtage tilbud fra 1 til 3 serviceydere inden for 3 dage fra indsendelsen af dine oplysninger.

2.3 Kort tid efter indsendelsen af dine oplysninger vil du modtage en bekræftelse fra Købermægler.com med de væsentligste indtastede oplysninger og de udvalgte serviceydere, der vil kontakte dig. Herefter foregår kontakten direkte mellem dig og serviceyderen. Denne kontakt sker, medmindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.

2.4 Ønsker du, at afmelde dig tjenesten inden for de 3 dage fra oplysningerne er indsendt, sker dette ved kontakt til kontakt@købermægler.com.

2.5 Er det ikke muligt at indhente 3 tilbud på de efterspurgte ydelser, vil det tydeligt fremgå af den bekræftelse, du modtager. Herunder vil det udtrykkeligt fremgå, hvis det ønskede, kun kan leveres af en enkelt serviceyder.

  1. Anvendelse af Købermægler.com

3.1 Det er ikke tilladt at foregive nogen tilknytning til Købermægler.com eller de af Købermægler.com udvalgte serviceydere, hverken over for offentligheden eller konkrete modtagere, uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom.

3.2 Det er ikke tilladt at tilgå eller forsøge at tilgå ikke-offentlige dele af Købermægler.com’s hjemmeside eller andre brugeres oplysninger, herunder ved hacking.

3.3 Det er ikke tilladt at anvende eller forsøge at anvende Købermægler.com til spredning eller anden anvendelse af vira, ”trojanske heste” eller skadelig kode i øvrigt, eller anden kode, beregnet til uberettiget at tilgå og/eller kopiere andre brugersoplysninger eller øvrige ikke-offentlige oplysninger.

3.4 Det er ikke tilladt negativt at påvirke andre brugeres adgang til at benytte Købermægler.com.

3.5 Det er ikke tilladt at udgive sig for at være en anden fysisk person eller uberettiget at foregive at agere på vegne af andre fysiske eller juridiske personer.

3.6 Ved mistanke om handlinger, som strider mod god skik, herunder falske eller vildledende henvendelser, kan Købermægler.com spærre tjenesten for den pågældende bruger.

  1. Ansvar og forholdet til serviceyderne

4.1 Købermægler.com formidler alene kontakten mellem brugere og serviceydere. Købermægler.com er således ikke involveret i udarbejdelsen af de indhentede tilbud eller den faktiske levering af de ydelser, tilbuddene vedrører.

4.2 Serviceyderne er uafhængige af Købermægler.com, hvorfor Købermægler.com ikke kan garantere den faktiske fremsendelse af serviceydernes tilbud.

4.3 Anvendelse af Købermægler.com sker på eget ansvar, og aftaler indgået mellem brugere og serviceydere er Købermægler.com uvedkommende. Købermægler.com bærer derfor ikke noget ansvar for en aftales opfyldelse, kvaliteten eller lovligheden af det leverede, det leveredes egnethed til det pågældende formål, overholdelse af aftalte leveringstidspunkter eller eventuelle tab, som en bruger måtte lide som følge af aftalen med serviceyderen eller fejl begået af denne. Købermægler.com bestræber sig på, at der kun samarbejdes med ordentlige serviceydere der er 100% garanti- og ansvarsforsikrede. Købermægler.com ekskluderer derfor serviceydere, der dokumenteret ikke efterlever indgåede aftaler eller på anden måde ikke lever op til de krav, som Købermægler.com stiller til serviceydernes ordentlighed og kvalitetsbevidsthed.

4.4 Købermægler.com samarbejder med udvalgte, uafhængige serviceydere. Købermægler.com garanterer således ikke, at de indhentede tilbud er markedets bedste eller billigste – dog har vi salærmatch hvilket betyder vi garanterer salæret fra du har købt ydelsen og 14 dage frem. Fin der du således et lavere salær på tilsvarende ydelse matches denne pris og differencen afregnes af serviceyder direkte.

4.5 Hvor Købermægler.com måtte være underlagt forpligtelser, da er Købermægler.com ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, hvor den manglende opfyldelse kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor Købermægler.com’s kontrol, og som Købermægler.com ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Ikke udtømmende eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Købermægler.com’s opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.

4.6 Købermægler.com bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, der måtte udspringe af brugen af Købermægler.com, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med serviceydernes levering af ydelser og kunders betaling herfor.

  1. Immaterielle rettigheder

5.1 Samtlige immaterielle rettigheder relaterende sig til Købermægler.com og tjenestens ejer, Holding m2 ApS, herunder – men ikke begrænset til – navnene ”Købermægler.com” og ”Holding m2”, internetdomænet ”Købermægler.com”, varemærker i form af figur- og ordmærker, ophavsret til materiale på hjemmesiden m.v., tilhører Holding m2 AS. Benyttelsen af Købermægler.com berettiger ikke brugere eller tredjeparter til nogen kommerciel anvendelse af disse immaterielle rettigheder.

5.2 Intet, relaterende sig til brugen af Købermægler.com, er at betragte således, at der gives nogen licens til brug af tredjemands (inkl. serviceyderes) immaterielle rettigheder, herunder – men ikke begrænset til – ophavsrettigheder, varemærker og designrettigheder. Købermægler.com bærer ikke noget ansvar for sådan uberettiget brug.

  1. Kommunikation

6.1 Al kommunikation i forbindelse med brug af Købermægler.com sker elektronisk.

6.2 Brugere bliver ved benyttelsen af Købermægler.com ikke tilmeldt noget nyhedsbrev, med mindre dette aktivt tilvælges.

6.3 I tilfælde af konstateret fejl i de opgivne kontaktinformationer har Holding m2 og dennes samarbejdspartnere, med hjemmel fra det tidligere udtrykkelige samtykke fra kunden, adgang til at tilrette kontaktinformationerne baseret på offentlig tilgængelig informationer på kunden.

  1. Privatlivspolitik og persondata

7.1 Brug af Købermægler.com er underlagt vores privatlivspolitik og GDPR-politik, som du finder her.

7.2 Indtastede oplysninger bruges ikke til andre formål end videresendelse til relevante serviceydere med henblik på indhentelse af tilbud.

  1. Ændringer

8.1 Det forbeholdes til enhver tid og uden varsel at foretage ændringer i betingelserne for brug af Købermægler.com. Fortsat brug af Købermægler.com efter sådanne ændringer er at betragte som en accept af de ændrede betingelser.

8.2 Seneste tidspunkt for opdatering af betingelserne fremgår øverst på denne side.

  1. Lovvalg og tvister

9.1 Brug af Købermægler.com og enhver tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.

9.2 Tvister, som måtte udspringe af brug af Købermægler.com, skal indbringes for de danske domstole med Retten i København som værneting i første instans.

Kontakt med en køberrådgiver